Adwokat Izabela Nakielska jest autorką i współautorką publikacji z zakresu ochrony praw majątkowych oraz publikacji z zakresu prawa odszkodowawczego o charakterze przystępnych poradników.

Publikacje:

 • Współczesne problemy prawa. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Młynarczykowi, red. nauk. prof. dr hab. U. Jackowiak, dr I. Nakielska, dr P. Lewandowski: Gdynia WSAiB 2011.
 • Leksykon historii prawa i ustroju. 100 podstawowych pojęć. [red:] T. Maciejewski [współautor:] A. Machnikowska, M. Maciejewska-Szałas, T. Maciejewski, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010,
 • Wprowadzenie ochrony praw fundamentalnych do porządku prawnego UE w ujęciu historycznym [w:] ŚWIAT, EUROPA, MAŁA OJCZYZNA. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin [red:] M. Małecki [współautor:] A. Klimaszewska, Bielsko-Biała 2009,
 • Prawo do własności [w:] Ochrona praw jednostki [red:] Z. Brodecki, Warszawa 2004,
 • Prawo do własności w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Gdańsk 2002,
 • Europejskie aspekty prawa własności [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej [red:] C. Mik, Toruń 1999,
 • Idea konstytucyjnej ochrony praw obywatelskich w poglądach Stanisława Głąbińskiego, Gdańskie Studia Prawnicze, „Studia z zakresu myśli politycznej i prawnej” XX [red:] D. Szpoper, Gdańsk 2009,
 • Prawo o stowarzyszeniach z 1932 roku w II Rzeczypospolitej, Gdańskie Studia Prawnicze 15, Gdańsk 2006
 • „Mienie zabużańskie” i „grunty warszawskie” w polskich sprawach własnościowych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Gdańskie Studia Prawnicze 14, Gdańsk 2005
 • Regulamin dla radców prawnych i adwokatów w związku z przepisami ustawy „o praniu brudnych pieniędzy”, Monitor Prawniczy 16 [współautor:] M. Kacprzak, Warszawa 2004
 • Problematika ochrany vlastnictva v najnovšej judikature Europskeho sudo pre l’uduske prava, Pravo 1, Praga 2003
 • Problematyka ochrony własności w najnowszym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącym spraw polskich, Radca Prawny 3, Warszawa 2002
 • Problematyka ochrony własności w skargach wnoszonych przeciwko Polsce na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Radca Prawny 2, Warszawa 2002
 • Przedmiot ochrony prawa do własności, Studia Prawnicze 3-4, Gdańsk 2000
 • Postępowanie ze skargi indywidualnej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Radca Prawny 6, Warszawa 1999
 • Referaty
 • Nabycie i utrata obywatelstwa w II RP na konferencji XXII Zjazd Historyków Państwa i Prawa. „Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee.”, 2008
 • Tradycje ochrony praw socjalnych w Polsce – dwudziestolecie międzywojenne na konferencji VII Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią, Olsztyn, 2007
 • Postępowanie ze skargi indywidualnej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Radca Prawny 6, Warszawa 1999
 • Nabycie i utrata obywatelstwa w II RP na konferencji XXII Zjazd Historyków Państwa i Prawa. „Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee.”, 2008
 • Tradycje ochrony praw socjalnych w Polsce – dwudziestolecie międzywojenne na konferencji VII Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią, Olsztyn, 2007
 • Europejskie aspekty prawa własności na konferencji IV Ogólnopolska konferencja prawnicza Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, Toruń 1998.

Publikacje o charakterze praktycznych poradników:

 • Zadośćuczynienie dla bliskich zmarłego przed i po 3 sierpnia 2008 r., Wypadki i Odszkodowania nr 1/2009
 • Koszty postepowania sądowego, Wypadki i Odszkodowania nr 4/2010
 • Rola biegłego w postępowaniu sądowym w sprawach o odszkodowanie za szkodę osobową, Wypadki i Odszkodowania nr 6/2010
 • Czy warto iść do sądu w sprawach o odszkodowanie za szkodę na osobie?, Wypadki i Odszkodowania nr 8/2011
 • Opinie prywatne w sprawach sądowych o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku, Wypadki i Odszkodowania nr 9/2011
 • Dlaczego procesy sądowe trwają tak długo?, Wypadki i Odszkodowania nr 11/2012
 • Kto komu udowadnia?, Wypadki i Odszkodowania nr 12/2012
 • Jak ograniczyć koszty postępowania sądowego?, Wypadki i Odszkodowania nr 13/2012
 • Zasada ryzyka, czyli odpowiedzialność przedsiębiorstwa za siebie i inne podmioty współpracujące, Wypadki i Odszkodowania, Nr 15/2013
 • Antidotum na przewlekłość postępowania, Wypadki i Odszkodowania, Nr 16/2013
 • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, poniesionych w prywatnych placówkach opieki medycznej, a NFZ, Wypadki i Odszkodowania, Nr 17/2013
 • Dziedziczenie roszczeń o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, Wypadki i Odszkodowania, Nr 18/2013
 • Odsetki od roszczeń, które nie zostały wypłacone w terminie, Nr 19/2014
 • Termin wypłaty odszkodowania przez ubezpieczycieli, Wypadki i Odszkodowania, Nr 24/2015
 • Prawo osoby bliskiej do zadośćuczynienia i stosownego odszkodowania. Konkubent to też rodzina, Wypadki i Odszkodowania, Nr 25/2015
 • Wydłużony okres przedawnienia, Wypadki i Odszkodowania, Nr 26/2015
 • Uwaga na przedawnienie, Wypadki i Odszkodowania, Nr 27/2016
 • Ile jest warte życie ludzkie, Wypadki i Odszkodowania, Nr 28/2016