Menu Zamknij

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem, przekazujemy informację na jakich zasadach przetwarzane są w Kancelarii Państwa dane osobowe oraz zapewniamy, że są one wykorzystywane w sposób bezpieczny, zgodny z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest adwokat Izabela Nakielska prowadząca Kancelarię Adwokacką dr Izabela Nakielska, ul. J. Matejki 6, 80-232 Gdańsk, www.nakielska.pl, kancelaria@nakielska.pl, tel. 600 349 162.

DANE OSOBOWE KLIENTÓW

Dane osobowe uzyskane od Państwa w związku ze zleceniem prowadzenia sprawy (imię, nazwisko, adres, telefon, adres mailowy, inne informacje potrzebne do zawarcia umowy lub jej wykonania), zostaną wykorzystane w następujących celach:

 • realizacji umowy zawartej przez Państwa z Kancelarią lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem takiej umowy, w tym dokonanie analizy stanu faktycznego i dokumentów sprawy oraz prowadzenie korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń zarówno w postępowaniu sądowym, administracyjnym jak i innym postępowaniu pozasądowym, gdy jest to niezbędne, co dotyczy danych szczególnych kategorii, w tym dane dotyczące zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. f) rozporządzenia);
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii w związku z prowadzoną przez Kancelarię działalnością oraz realizacją zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia), w tym wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, podawania w postępowaniu sądowym, administracyjnym jak i innym postępowaniu pozasądowym informacji wymaganych przez przepisy, rejestrowania informacji wymaganych przez przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • ewentualnego ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia).

Wobec Państwa danych, przetwarzanych we wskazanych powyżej celach, nie będą stosowane techniki zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

W powyżej wskazany sposób będą również przetwarzane Państwa dane pozyskane od osób trzecich, instytucji publicznych, rejestrów publicznych lub przez Państwa upublicznione (np. na Państwa stronie internetowej).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz z uwagi na obowiązujące przepisy niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy z Kancelarią.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w czasie realizacji naszej umowy, a po jej zakończeniu przez czas, w jakim przepisy nakładają na Kancelarię obowiązek przechowywania danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia) lub przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia).

Państwa dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom podmiotów:

– podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu np. świadczącym na rzecz Kancelarii usługi rachunkowe, podatkowe, informatyczne oraz technologiczne;

– podmiotom, które są samodzielnymi administratorami Państwa danych np. upoważnionym przez Państwa pełnomocnikom, w tym pełnomocnikom substytucyjnym, zakładom ubezpieczeń, a także upoważnionym przez Państwa członkom rodziny.

Udostępnianie danych następuje wyłącznie w wyżej wymienionych celach i tylko w niezbędnym zakresie. Tajemnica adwokacka pozostaje przy tym nienaruszona.

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Kiedy można skorzystać z powyższych praw i w jakim zakresie wskazują obowiązujące przepisy. To, z którego uprawnienia będziecie Państwo mogli skorzystać zależy od tego, na jakiej podstawie prawnej Państwa dane są przetwarzane i w jakim celu. Dlatego, aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Kancelarią.

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Kancelarię narusza obowiązujące przepisy.

DANE OSOBOWE OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z KANCELARIĄ ORAZ DOSTAWCÓW TOWARÓW I USŁUG

Państwa dane osobowe uzyskane w trakcie zawarcia umowy oraz w trakcie jej trwania zostaną wykorzystane w następujących celach:

 • realizacji umowy zawartej przez Państwa z Kancelarią (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia – wykonanie umowy);
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii w związku z prowadzoną przez Kancelarię działalnością oraz realizacją zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia – obowiązek prawny), w tym wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych;
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia – nasz prawnie uzasadniony interes);
 • marketingu bezpośredniego przez czas trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia – nasz prawnie uzasadniony interes).

Wobec Państwa danych, przetwarzanych we wskazanych powyżej celach, nie będą stosowane techniki zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

W powyżej wskazany sposób będą również przetwarzane Państwa dane pozyskane od osób trzecich, instytucji publicznych, rejestrów publicznych lub przez Państwa upublicznione (np. na Państwa stronie internetowej).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy z Kancelarią.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w czasie realizacji naszej umowy, a po jej zakończeniu przez czas, w jakim przepisy nakładają na Kancelarię obowiązek przechowywania danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia) oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia).

Państwa dane osobowe będą przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Kancelarii, czyli świadczącym dla Kancelarii usługi rachunkowe, podatkowe, informatyczne oraz technologiczne. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Kancelarią i tylko na jej polecenie.

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 6. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.

Kiedy można skorzystać z powyższych praw i w jakim zakresie wskazują obowiązujące przepisy. To, z którego uprawnienia będziecie Państwo mogli skorzystać zależy od tego, na jakiej podstawie prawnej Państwa dane są przetwarzane i w jakim celu. Dlatego, aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Kancelarią.

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Kancelarię narusza przepisy Rozporządzenia.