Menu Zamknij

Odszkodowania

W ramach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych Kancelaria specjalizuje się w sądowych procesach odszkodowawczych prowadzonych przeciwko ubezpieczycielom oraz innym podmiotom zobowiązanym do świadczeń osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz innego rodzaju wypadkach (wypadek przy pracy, wypadek rolnika, wypadek na ulicy, wypadek na chodniku, nieszczęśliwy wypadek) powodujących powstanie odszkodowawczej odpowiedzialności cywilnej.

Klient może liczyć na moją skuteczną pomoc w sprawach, które wymagają przeprowadzenia postępowania sądowego. Kancelaria dokona zgłoszenia roszczeń i w razie potrzeby przeprowadzi przez postępowanie reklamacyjne u ubezpieczyciela. Udzielę pomocy w postępowaniu pojednawczym lub mediacyjnym, jeżeli powstaną warunki dla podejmowania takich działań. Głównym moim zadaniem jest doprowadzenie do uzyskania dla poszkodowanego korzystnego rozstrzygnięcia sądowego, stąd z reguły Klientami w sprawach prowadzonych w Kancelarii są osoby zdecydowane do wystąpienia ze swoimi roszczeniami do sądu. Poszkodowany Klient z reguły wie ile chciałby wygrać. Ja wiem ile może wygrać przed sądem i jak zrobić, aby ta kwota była jak najwyższa, przy jak najniższym ryzyku podejmowanych przez Klienta decyzji procesowych.

W sprawach odszkodowawczych na skuteczną pomoc w mojej Kancelarii można liczyć w zakresie dochodzenia roszczeń powypadkowych, do których najczęściej należą:

  • roszczenia wynikające ze szkody na własnej osobie: zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, odszkodowanie, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, leków, renta na zwiększone potrzeby, koszty opieki osoby trzeciej, odszkodowanie za utracone dochody, renta uzupełniająca,
  • roszczenia wynikające ze śmierci osoby bliskiej: zadośćuczynienie za krzywdę doznaną wskutek utraty osoby bliskiej, zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej, stosowne odszkodowanie, zwrot kosztów pogrzebu, renta.

Procedura postępowania w Kancelarii w sprawie odszkodowawczej

KONSULTACJA

Spotkanie z Klientem, omówienie potrzeb Klienta, wstępna analiza przyniesionych dokumentów, oszacowanie wysokości roszczeń przysługujących Klientowi (zadośćuczynienie, odszkodowanie), ustalenie warunków współpracy, które następnie zostają ujęte w umowie na prowadzenie danej sprawy

ZGŁOSZENIE ROSZCZEŃ

Poinformowanie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę (sprawca szkody, ubezpieczyciel) o roszczeniach, ich wysokości, podstawach faktycznych i prawnych, prowadzenie postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem

NEGOCJACJE/MEDIACJE

Jeżeli charakter sprawy i stanowisko obu stron na to pozwala, to podejmowane są próby pozasądowego rozwiązania problemu Klienta, w tym wymiana pism, dwustronne spotkania negocjacyjne, wsparcie w mediacji

PRZYGOTOWANIE SPRAWY DO SĄDU

Skuteczność procesu sądowego zależy od przemyślanej taktyki procesowej, na tym etapie przyjęta zostaje strategia sprawy, gromadzimy dowody i oceniamy je pod kątem ich przydatności w procesie, ściągamy potrzebne dokumenty z innych postępowań lub instytucji, podejmujemy decyzję co do wskazania świadków, następuje przygotowanie pozwu

PROWADZENIE SPRAWY W SĄDZIE

Składanie potrzebnych pism procesowych, obecność adwokata na każdej rozprawie, przygotowanie Klienta do poszczególnych etapów procesu, w tym do przesłuchania, analiza opinii biegłych, uczestniczenie w przesłuchiwaniu świadków i biegłych, składanie środków zaskarżania, jeżeli tego wymaga interes Klienta.

Podczas całego postępowania sądowego Klient jest na bieżąco informowany o tym co dzieje się w sprawie, dzięki kontaktowi telefonicznemu, elektronicznemu oraz naszym spotkaniom w kancelarii.

Jeżeli Klient nie ma potrzeby zlecenia Kancelarii prowadzenia całej sprawy, to oczywiście możliwa jest jednorazowa porada prawna.